TOP Közlekedés - Hírek, aktualitások

2017. augusztus

A projekthez kapcsolódó tervezési feladatok és az engedélyeztetések el?készít? feladatai megkezd?dtek.

 

2017-2020. Projekt el?készít? szakasz

- elkészültek, és felülvizsgálatra kerültek az építési tervdokumentációk: Zirc-Kardosrét kerékpárút létesítése, Alkotmány utca közlekedésbiztonsági felújítás, buszöblök, gyalogátkel?k, buszpályaudvar kiszolgáló épület

- a kerékpárút közel 2 km-es szakaszán megtörtént a tulajdonviszonyok rendezése, mely alapján lehet?vé vált az engedélyezési eljárás lefolytatása

- elkészültek a pályázati felhívás által el?írt, a közlekedési rendszereket vizsgáló tanulmányok:

   Kerékpárforgalmi Hálózati Terv (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium jóváhagyásával)

   Zirc Város Fenntartható Mobilitási Terve

   Közúti Biztonsági Audit

 

A projekt elemei közül a Közrem?köd? Szervezet jóváhagyásával elmarad a dinamikus utastájékoztató rendszer. A közösségi közlekedési szolgáltatók folyamatos fejlesztései révén valós idej? forgalmi adatokat tartalmazó alkalmazások érhet?ek már el.

 

2019-2020. Közbeszerzési eljárás

A joger?s létesítési engedélyek birtokában 2019. ?szén megindult a projekt két f? elemére, a kerékpárút építésére, és az Alkotmány utca átalakítására  vonatkozó közbeszerzési eljárás. A közel 6 hónapig tartó nyílt eljárás eredményeként (részfeladatonként 6-6 beérkez? ajánlat közül) mindkett? munka esetében a legkedvez?bb ajánlatot tev? STRABAG Épít? Kft.-vel kötött szerz?dést Zirc Városi Önkormányzat 2020. május 12-én. Az Alkotmány utcán - forgalmi korlátozásokkal - 2020. májusban indul a munkavégzés, a kerékpárút építésre 2020. júniusban kap munkaterületet a vállalkozó.

 

2020. május

A kerékpárút építése, valamint az Alkotmány utca felújítása kivitelez?jének kiválasztására indított nyílt közbeszerzési eljárás eredményesen lezárult. Mindkett? részre a STRABAG Épít? Kft. ajánlatát fogadta el Zirc Városi Önkormányzat, 2020. május 12-én vállalkozási szerz?dést kötöttünk.

Május végén megkezd?dött az Alkotmány utca kivitelezése, és a kerékpárút esetében is el?készültek a felek a munkaterület átadására.

 

2020. június

Az Alkotmány utca felújítása miatt a városrész forgalmi rendje ideiglenesen átalakításra került, több szakasz egyirányúsításával, hogy a munkavégzés zavartalanul folyhasson. A kivitelezés során els?ként a nyugati részen, az Alkotmány utca páratlan oldalán kezd?dtek meg a munkák a szélesítéssel, valamint a csapadékvíz csatorna kialakításával.

2020. július - augusztus

A személyszállítási logisztikai központ (vasútállomás melletti buszpályaudvar) területén létesítend? kiszolgáló épület (zárt- f?tött váró, valamint vizesblokkok) kivitelez?jének kiválasztására a megismételt eljárás eredményes lett, a kivitelezéssel a Min-Tech Kft-t bízta meg az Önkormányzat. 2020. július 21-én megkezd?dött az építkezés.

Közben a nyomvonal kit?zésével megkezd?dött a kerékpárút építése is, illetve az Alkotmány utcán is folyamatos a munkavégzés.

2020. szeptember

Az Alkotmány utca kivitelezése befejez?dött, visszaállt a régi forgalmi rend a városrészben. A közleked?k birtokba vették a felújított, kib?vített útszakaszt, parkolókat. A 82-es f?út csomópontjában a kihajtáshoz balra és jobbra külön sáv áll rendelkezésre. A sportpálya el?tti téren a régi „murvás parkoló” helyén, a kerékpárút mellett aszfalt burkolatú parkolók kerültek kialakításra. A teljes több mint 300 méteres szakasz járdái és útburkolata új aszfalt burkolatot kaptak.

A kiszolgáló épület falai már állnak, bels? munkák kezd?dtek.

2020. október

Folyamatban vannak a kivitelezési munkák: a kerékpárút nyomvonalának egyes szakaszai már aszfalt burkolattal rendelkeznek, a Cuhán illetve a Kardosréti árkon átvezet? hidak kialakítása megkezd?dött. A Cuha utcától délre létesül? csapadékvíz csatorna elkészült, a felette létesül? kerékpárút szegélyépítése folyamatban van.

A kiszolgáló épület nyílászáróit beépítették, h?szigetelése elkészült, bels? munkák folynak. Elkezd?dött az akadálymentes parkoló és annak megközelít? útjának kialakítása. (A korábbi járda nem felelt meg az akadálymentesítési követelményeknek, ezért volt szükséges átépíteni).

2020. november

Elkészült a kiszolgáló épület, a m?szaki átadás-átvételi eljárás sikerrel lezárult, és megkezd?dött a használatba vétel.

A kerékpárút építése is a végéhez közeledik, megkezd?dött a hónapban a m?szaki átadás-átvételi eljárás.

 

2020. december

A Zirc-Kardosrét közötti kerékpárút elkészült, a m?szaki átadás-átvételi eljárás sikeresen lezárult. Az Alkotmány utcai "Hosszúrét" körül korábban meglév? kerékpárút északi részéhez csatlakozva egy új híd létesült a Cuha felett, melyt?l a kerékpárút közel 2 km hosszúságban halad: gyalogos átvezetéssel jut át a Veszprém-Gy?r vasúton, majd az iparterület beköt? útjánál keresztezi a 82-es számú f?utat, ezt követ?en a Dudari vasúti vágányt keresztezve halad tovább a f?út keleti oldalán, egészen a településrész északi részéig. 

2021. január - július

A projetkben tervezett további két építési beruházás, a Deák Ferenc utcai buszöböl, illetve a 82-es f?út gyalogosbiztonsági fejlesztése keretében létesítend? gyalogátkel?k vonatkozásában közbeszerzési eljárást folytattunk le. A buszöböl építésére sikeres volt az eljárás, a kivitelez?vel (Zirci Épít? Kft.) szerz?dést kötöttünk, a gyalogátkel?k vonatkozásában az eljárás eredménytelen volt.

 

2021. augusztus - november 

M?szaki ellen?ri felügyelet mellett zajlott a buszöböl építése a Deák Ferenc utcában, a temet?nél. A kivitelezés lezártát követ?en a forgalomba helyezés után a Volánbusz folyamatosan igénybe veszi. 

A projektben 6 új buszváró telepítését is terveztük: a városközpontban, a Rákóczi téren 3 db, a meglév?vel egyez? megjelenés? (Quattro típusú), valamint a Deák Ferenc utcai buszöbölnél, Kardosréten, illetve a Szabadság utcánál 1-1 db (Firenze típus) elhelyezését határoztuk el. A lefolytatott beszerzési eljárások eredményeként a szállítókkal (Alma-Rend Kft, illetve Alex Fémbútor Kft.) a szállítási szerz?dést megkötöttük, és 2021. év végén a buszvárók leszállításra kerültek.

 

2022. január - december

A projekt keretében egy tervezett építési beruházás megvalósítását terveztük még: a 82-es f?úton létesítend? 3 db gyalogátkel?t (benzinkútnál, Bakonybéli útnál, illetve a gimnáziumnál.) Ennek ismételt engedélyeztetése a megváltozott jogi körülmények miatt hosszan tartott. Az id?közben felmerült áremelkedések miatt ez a beruházás jelen projektben nem valósul meg, erre vonatkozóan a Támogató jóváhagyását adta.

2023. I. félév

A projekt fennmaradó eleme egy szemléletformáló programsorozat, mely a kerékpáros közlekedést célozza népszer?síteni széles korosztályban. A rendezvény részleteit folyamatosan közölni fogja az Önkormányzat.